Телекабел Строй EOOД ПРОЕКТИ

На 31.05.2017 година «Телекабелстрой» ЕООД подписа с Министерство на труда и социалната политика договор за изпълнение с № BG05M9OP001-1.008-1215-C01 и стартира изпълнението на проект «По-добри условия на труд в Телекабелстрой ЕООД» по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в Телекабелстрой EOOД, чрез въвеждане на ефективни форми за организация на труда и управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

* Да се намали броя на трудови злополуки и професионални заболявания чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите;
* Да се оптимизират работните условия чрез закупуване на колективни средства за защита и изграждане на климатична и вентилационна система за установени рискове свързани с влошен микроклимат, вредни емисии, риск от падане, риск на опоро-двигателния апарат и зрението;
* Да се подобри политиката по здраве и безопасност в компанията и културата при полагане на труд чрез придобиване на стандарт за безопасни условия на труд - OHSAS 18001 и провеждане на обучения за специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
* Да се повиши мотивацията и удовлетвореността на заетите чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост и по този начин удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители;
* Да се подобри качеството на живот и труд в предприятието, чрез ремонт и оборудване на помещение за хранене и отдих, и дейности за улесняване на достъпа на лицето с увреждане в компанията.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е на обща стойност 135 123.40 лева, от които 114 854.89 лева европейско и 20 268.51 лева национално съфинансиране.  

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще бъде изпълнен в периода от 31 май 2017 година до 30 ноември 2018 година.
Повече информация, може да намерите на Единния информационен портал: www.eufunds.bg